20

dec

Zendingsnieuws december 2010

Zendingsnieuws
jaargang 6, nummer 10
december 2010

Speeltuin in de kerk
Het hele jaar door gaan zendingsconsulent ds. Arjan Hilbers en zendingssecretaris ds. Gé Drayer voor in diensten waarin zowel in de prediking als in speciale presentaties het zen-dingswerk centraal staat. De reacties op die diensten zijn dikwijls enthousiast. Mensen vinden het belangrijk informatie te krijgen over het werk dat zij steunen. Beide werkers ko-men ook voor prachtige verrassingen te staan. Zo namen de kinderen in de kerk van Arnhem toen zij naar de verteldienst gingen miniatuurschommels uit de kerk mee: schitterende kunstwerkjes waarvan de bodem bestond uit een spaarpot. Zo sparen de kinderen van Arnhem – de gemeente zelf onder-steunt het zendingswerk in Indonesië – voor speeltoestellen bij een kleuterschooltje dat in Mamasa werd gebouwd.

Bezoek vanuit Venda
Eind oktober waren twee vertegenwoordigers van de kerken uit Venda in Nederland om de generale synode te bezoeken. Daarover is in het vorige Zendingsnieuws bericht. Maar naast de synode bezochten de predikanten Nefefe en Muhali ook verschillende gemeentes: op zondag en door de week en zo-wel in het noorden (Delfzijl) als in het zuiden (Vlissingen). Deze foto is genomen in Rijswijk. Daar raakten de aanwezige gemeenteleden zo geïnspireerd door het verhaal van de broeders, dat er nog op dezelfde avond hardop werd nage-dacht over de mogelijkheid om een groep mensen naar Ven-da te sturen om te werken aan een (bouw)project.

Certificatendag Mukhanyo Bible School
In KwaNdebele is weer de jaarlijkse certificatendag van de Mukhanyo Bible School (niet te verwarren met het Mukhanyo Theological College!) gehouden. Al enkele jaren wordt het beleid gevoerd dat de Bijbelschool zich vooral richt op voor-gangers in de gemeenten en kerken. Dat betekent dat het aantal studenten behoorlijk is teruggelopen: vroeger namen ook gemeenteleden deel aan het onderwijs. Nu wordt er de nadruk op gelegd dat de voorgangers zelf verantwoordelijk-heid hebben ten opzichte van hun leden. De Bijbelschool kan wel zorgen voor het nodige materiaal maar regelt geen les-sen meer voor niet-voorgangers. Tijdens de certificatendag waren ongeveer zeventig mensen bijeen, voornamelijk voor-gangers van onafhankelijke kerken. Acht van hen ontvingen een eindcertificaat en zestien voorgangers ontvingen een certificaat voor het bestuderen van zeven boeken over het Oude en Nieuwe Testament. Zij zullen de cursus verder voortzetten. De certificatendag vormde opnieuw een hoog-tepunt voor de studenten en leiders van de Bijbelschool. Het was een blijde en inspirerende bijeenkomst.

Brokken in Mozambique
Voor hun tochten in het binnenland maken de pastores van het InForTeM-team in Mozambique veel gebruik van moto-ren. Doordat de kwaliteit van de wegen nogal te wensen overlaat, gebeuren er vaak ongelukken. Daarmee hebben ook de pastores te maken. Vorig jaar kregen de pastors Na-homa en Pedro een ongeluk (waarvan ze allebei inmiddels zijn hersteld). En eind oktober raakte pastor Mala gewond: hij brak een middenvoetsbeentje en zat met een geïnfec-teerde open wond. Zes weken rust was noodzakelijk.

Omslag omlaag
In de vergadering van de generale synode van Hui-zen/Nunspeet is ten aanzien van de zending een bijzonder besluit genomen: het bedrag dat jaarlijks van de leden van onze kerken voor zending wordt gevraagd, is voor drie jaar bijgesteld van € 11,20 naar € 8,00. Dat betekent dat zending op jaarbasis ongeveer € 230.000 uit de kerken ontvangt. Het besluit is genomen tegen de achtergrond van de noodzaak extra financiële injecties te geven aan andere kerkelijke doeleinden: de emeritikas (pensioenvoorziening voor predi-kanten) en de Theologische Universiteit. Aan zending is ge-vraagd de komende drie jaar gebruik te maken van de aan-zienlijke reserves die de laatste jaren dankzij de ontvangst van enkele grote legaten werden opgebouwd. Er wordt van uitgegaan dat zending vanaf 2014 weer € 11,20 per lid ont-vangt.

Giften uit de kerken
In 2010 heeft zending aan legaten uit de kerken ongeveer
€ 150.000 ontvangen. Daarvoor is het deputaatschap de erf-laters bijzonder dankbaar. Tenzij nadrukkelijk anders door de gevers bepaald, worden dergelijke grote bedragen toe-gevoegd aan de reserves van zending. Die maken het moge-lijk plannen voor de langere termijn te maken. Informatie over het legateren aan zending is altijd beschikbaar op het Dienstenbureau in Veenendaal.

Plusprojecten
Op zendingskantoor van het Dienstenbureau te Veenendaal is met ingang van 2011 een lijst beschikbaar met Plusprojec-ten voor alle zendinggebieden. Ook is door zendingsdeputa-ten vastgesteld wat onder een Plusproject wordt verstaan.
Een Plusproject is een door zendingsdeputaten geformuleer-de en vastgestelde doelstelling om naast de zendingsbegro-ting met behulp van sponsors een bepaald aanvullend en noodzakelijk project te financieren. Ze zijn in principe aan een jaar gebonden (‘Plusprojecten 2009, 2010, 2011’). Als sponsors komen in aanmerking kerkelijke gemeenten (door-gaans vertegenwoordigd door zendingscommissies) die te kennen geven naast hun reguliere afdracht voor een zen-dingsproject nog een extra gift aan zending te willen doen voor een omschreven project, alsmede particulieren of or-ganisaties (verenigingen, scholen) die aan zending vragen om een bestemming voor een bijdrage. Er kunnen meerdere sponsoren deelnemen aan een Plusproject. Projecten die zending als Plusprojecten wil uitgeven, hebben hun oor-sprong in bestaand eigen zendingswerk.

Verzoek br. en zr. Van der Zaal
Br. en zr. Piet en Ria van der Zaal in Nieuwegein verwerken al vele jaren postzegels en kaarten voor de zending. Dat le-vert ieder jaar een aanzienlijk bedrag op, dat o.a. bestemd is voor Iyani Bible and Training Institute in Venda. Graag gaan zij daarmee door, ondanks de ziekte van br. Van der Zaal. Maar dan hebben zij meer hulp nodig. Daarom zijn zij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hen in hun werk willen bij-staan. Het gaat met name om het afweken en sorteren van postzegels. Neem even contact op met het Dienstenbureau als u tijd voor dit zendingswerk beschikbaar heeft!
In november brachten ds. Muhali en ds. Nefefe namens Iyani een bezoek aan het echtpaar.

Gebedspunten
Fam. Van Saane, Gambia
In oktober 2009 werden Da-niel en Jeannet van Saane met hun kinderen Iris en Sven als missionaire diacona-le werkers door de kerk van Dordrecht-Zuid uitgezonden naar Gambia in samenwer-king met de Stichting WEC (Wereld Evangelisatie voor Christus). Geregeld berichten zij opgewekt over hun wonen en werken in Afrika – maar de laatste tijd waren er ook zorgelijke berichten: zeer regelmatig werd in hun wo-ning ingebroken. Dat geeft veel spanning en onrust. Daarom vragen we u voorbe-de te doen voor de fam. Van Saane.

Fam. Van de Berg, Pa-poea Nieuw-Guinea
Br. en zr. Van den Berg, als missionaire diaconale wer-kers voor de Bijbelverhaalor-ganisatie Wycliffe uitgezon-den door de kerk van Den Haag-Zuid, hopen na een lange verlofperiode in janua-ri 2011 weer terug te keren naar Papoea Nieuw-Guinea. Voor het eerst gaan zij sa-men – dat wil zeggen: zonder hun zoons, die beiden hun vleugels in Europa hebben uitgeslagen. Tijdens een be-zoek aan het zendingskan-toor in Veenendaal vertelden René en Lidy heel dankbaar te zijn dat de langdurige vermoeidheidsziekte waar-mee Lydi te maken had nu echt op z’n retour lijkt. Re-den om met hen te danken!

Gevaren onderweg
Ons gebed blijft nodig voor alle zendingswerkers die geregeld gro-te tochten maken die niet zonder gevaar zijn. Onlangs overkwam pastor Mala een motorongeluk in Mozambique. Maar ook ds. Buijs maakte een val met zijn motor in het binnenland van Sulawesi en had enige tijd voor herstel nodig. De reizen die in Siberië naar zen-dingsadressen gemaakt worden, zijn altijd vol gevaren. Dat geldt ook voor werkbezoekers. In janua-ri vertrekken br. R. Hoogendoorn en ds. A. van der Zwan naar Rus-land. Begin februari gaan ds. G. Drayer en ds. A. Hilbers naar Botswana en Burundi.

« Naar overzicht

Wees de eerste die reageert op dit bericht! Klik op Plaats een reactie hierboven.

Vul hieronder je gegevens in om te reageren op dit bericht.