16

jun

Zendingsnieuwsbrief cgk juni

Zendingsnieuws
Jaargang 7, nummer 5
Juni 2011


Vijftien jaar trouwe dienst
Op woensdag 8 juni nam ds. Johan Sijtsma uit Middelstum afscheid van zendingsdeputaten. De vergadering van de particuliere synode van het Noorden had hem na vijftien jaar trouwe dienst ñ de synode hanteert die termijn voor een deputaat ñ eervol ontslag verleend als zendingsdeputaat. In zijn plaats werd ds. J.G. Kortleven van Stadskanaal in het zendingsdeputaatschap benoemd.
Ds. Sijtsma trad in 1996 toe tot zendingsdeputaten en ging zich bezighouden met het zendingswerk in BraziliÎ. Later kregen ook andere gebieden zijn aandacht, waaronder Mozambique en MDW (missionaire diaconale werkers). Van het laatste aandachtsgebied was hij jarenlang voorzitter.
In zijn afscheidswoorden zei de voorzitter van zendingsdeputaten, ds. Korving, dat br. Sijtsma in grote trouw en ijver zijn werk heeft gedaan. Hij was geen man die op de voorgrond trad maar liet bijna nooit verstek gaan in de vergaderingen.
Ds. Sijtsma zelf onderstreepte dat hij in het zendingswerk veel had geleerd: niet alleen ëdwongí het werk hem tot het zich bekwamen achter de computer maar ook kwam hij er steeds meer toe in zijn prediking de noodzaak van het missionaire werk te onderstrepen. Bovendien wilde hij niet onvermeld laten dat hij dankzij de zending in contact was gekomen met een andere deputaat, zr. Van der Laan-Hoogstra, met wie hij eind 2008 in het huwelijk trad. Zo leverde trouwe zendingsdienst een zendingstrouwdienst op.

Gereja Toraja Mamasa, IndonesiÎ
Uit Sulawesi komt het bericht dat de synode van de Gereja Toraja Mamasa eind juli hoopt te vergaderen. Dat wordt een belangrijke vergadering omdat er een nieuw synodebestuur gekozen moet worden. Anders dan in onze kerken heeft de synode van de kerken een permanent bestuur (BPS) dat zetelt in en werkt vanuit Mamasa. De voormalige pastorie van ds. Bikker dient als kantoor. Tijdens een werkbezoek aan het begin van volgend jaar zal er voor vertegenwoordigers van zendingsdeputaten gelegenheid zijn met de nieuwe BPS-leden kennis te maken. Het is helaas niet mogelijk ook de synodevergadering van juli te bezoeken.

Ds. Bararu op het Dienstenbureau
Op 9 juni bracht ds. Joseph Bararu een bezoek aan het Dienstenbureau te Veenendaal. De voorzitter van de synode van de EPRB was in ons land om een cursus bij te wonen die werd gegeven door DVN, de missionaire organisatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Op het Dienstenbureau maakte br. Bararu kennis met de medewerkers en maakte hij van de gelegenheid gebruik om verschillende projecten onder de aandacht van de zendingsconsulent en de zendingssecretaris te brengen. Diezelfde avond vloog br. Bararu samen met br. Nimpagaritse terug naar Burundi. In de week na Pinksteren begon de studieconferentie in Bujumbura, waar de Nederlandse predikanten Korving en Den Butter diverse cursussen verzorgen.

Minister wordt minister
In de vergadering van de generale synode van 2010 kreeg br. Innocent Nimpagaritse uit de kerk van Culemborg onverwacht de gelegenheid de vergadering toe te spreken. Hij was aanwezig bij de bespreking van het zendingswerk en bijzonder geÔnteresseerd in de vraag of de synode goedkeuring zou verlenen aan een voorstel van zendingsdeputaten de kleine gereformeerde kerk in Burundi, de …glise Protestante ReformÈe du Burundi (EPRB), te ondersteunen. Tot zijn vreugde werd dat voorstel aanvaard. Br. Nimpagaritse, zelf als vluchteling uit Burundi afkomstig, had een belangrijke rol gespeeld in het leggen van contact tussen deze kerken en de zending in Nederland. Zijn toespraak tot de synode droeg een zeer persoonlijk karakter. Hij had ooit als minister zijn vaderland gediend en vroeg zich af of hij in de toekomst ook de HERE als minister zou mogen dienen. Inmiddels hebben de kerken in Burundi br. Nimpagaritse benoemd tot coˆrdinator van de verschillende projecten waarmee men zich bezighoudt. Hij is ook gastheer voor werkbezoekers uit Nederland die Burundi bezoeken en treedt waar nodig op als tolk. Hij gaat wanneer hij in zijn land is voor in diensten van de EPRB. Met steun van zending wil br. Nimpagaritse nu de mogelijkheden onderzoeken om terug te keren naar zijn land om mee te helpen aan de opbouw van de kerken.

Bakke gestolen
Jammer, maar het komt geregeld voor in Zuid-Afrika. Ds. Nhlongo meldde half juni vanuit KwaNdebele dat zijn bakkie vanaf het erf van zijn woning was gestolen. Een ëbakkieí is in Afrika een bijzonder praktische auto met twee · drie zitplaatsen en een forse laadbak die voor allerlei doeleinden kan dienen ñ bijvoorbeeld ook voor het transport van mensen. Veel kerkgangers worden op zondagmorgen langs de kant van de weg opgepikt om mee te gaan naar de dienst. Iedere predikant en evangelist in KwaNdebele heeft zoín auto. Ds. Nhlongo is erg gedupeerd door deze diefstal. Zijn werkgebied in KwaNdebele is erg groot en de afstanden zijn nauwelijks op een andere manier dan met de auto af te leggen. Er is wel een soort taxivervoer maar dat kost erg veel tijd. Getracht wordt zo snel mogelijk een voorziening te treffen waardoor de predikant weer gemotoriseerd verder kan.

Zendingsdiensten 2012
Direct na de zomervakantie, vanaf 5 september, kunnen op het Dienstenbureau aanvragen ingediend worden voor zendingsdiensten in het jaar 2012. Dat gebeurt onder het motto ëwie het eerst komt Öí Willie Ruizendaal neemt de verzoeken in ontvangst. Ds. Hilbers en ds. Drayer komen het liefst ís morgens een zendingsdienst en daarop aansluitende presentatie verzorgen. In de prediking onderstrepen zij het belang van het wereldwijde zendingswerk en in de presentatie laten zij zien waar onze kerken actief zijn. Daarbij wordt ook het werk van de missionaire diaconale werkers niet vergeten. Kerken die een afspraak gemaakt hebben, ontvangen ruim op tijd een folder die op de zondag voor de zendingszondag kan worden uitgedeeld aan de gemeenteleden. Voor de kinderen is er een leuk werkje.

Ds. Guus Vos uit zendingsdienst Eind juni zal ds. Guus Vos zijn werk aan de onderwijsprojecten van zending in Mozambique neerleggen. Hij en zijn gezin (echtgenote Laura en dochter Inge) hebben dan een periode van zes jaar in de stad Mocuba gewoond en gewerkt. Het werk heeft gestaan in het teken van de overdracht van wat tot stand mocht komen aan de pastores (predikanten) die halverwege dit jaar de volledige leiding over de onderwijsprojecten overnemen. Dat betreft het werk ëin de provincieí, waar aan groepen voorgangers onderwijs gegeven wordt in het TEE-project en de lessen aan de Bijbelschool EBOM. Zending zal het werk in Mozambique nog jaren blijven steunen.
Een tijdstip waarop de fam. Vos naar Nederland zal terugkeren is momenteel nog niet bekend.


Gebedspunten

Werk van deputaten
We danken de Here voor het werk dat deputaten mogen doen om het belangrijke zendingswerk mogelijk te maken. Ook danken we voor het werk van andere betrokkenen. Te denken valt aan zendingscommissies, thuisfrontteams, etc.

Nieuwe leden BPS
Onze gebeden zijn voor de mensen van de GTM in Mamasa die voor de moeilijke taak staan een nieuw synodebestuur te kiezen.

Zendingswerk in Burundi
We bidden ook voor het nieuwe zendingswerk in Burundi. We vragen de Here onze broeders Nimpagaritse en Bararu bij te staan bij het belangrijke werk dat zij doen.

Terugkeer familie Vos
We danken de Here voor het werk dat de familie Vos de afgelopen zes jaar in Mozambique mocht doen. We bidden dat br. Vos zijn werk goed kan overdragen en afronden en we vragen de Here om een veilige terugkeer naar Nederland.

Teleurstellingen
We vragen de Here om zijn kracht voor hen die op het zendingsveld tegen moeilijkheden en teleurstellingen aanlopen. Ook voor ds. Nhlongo, die door de diefstal van zijn auto erg beperkt is in het uitvoeren van zijn werk.

« Naar overzicht

Wees de eerste die reageert op dit bericht! Klik op Plaats een reactie hierboven.

Vul hieronder je gegevens in om te reageren op dit bericht.